Tuổi trẻ Quảng Trị triển khai chiến dịch tình nguyện tại Savanakhet