TUỔI TRẺ QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN TẠI SAVANAKHET