DU HÍ “THỦ PHỦ KINH TẾ” CỦA LÀO VÀ THƯỞNG THỨC HƯƠNG VỊ BÌNH DỊ TỪ GÀ NƯỚNG SAVANAKHET