Tỉnh Savanakhet hỗ trợ Quảng Bình 12 tấn gạo khắc phục thiên tai