TỈNH SAVANAKHET HỖ TRỢ QUẢNG BÌNH 12 TẤN GẠO KHẮC PHỤC THIÊN TAI