KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ VÀ TẶNG QUÀ KIỀU BÀO NGHÈO TẠI TỈNH SAVANAKHET, LÀO