Khám bệnh miễn phí và tặng quà kiều bào nghèo tại tỉnh Savanakhet, Lào