TỔNG LÃNH SỰ QUÁN THÁI LAN TẠI SAVANAKHET LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO