SACOMBANK GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG TẠI LÀO