Sacombank góp phần phát triển kinh tế bền vững tại Lào