NHIỀU TRIỂN VỌNG HỢP TÁC VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC GIỮA TỈNH SAVANAKHET (LÀO) VỚI TỈNH ĐỒNG NAI