Nhiều triển vọng hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực giữa tỉnh Savanakhet (Lào) với tỉnh Đồng Nai