Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư tại các tỉnh Trung Lào