TP HỒ CHÍ MINH VÀ TỈNH SAVANAKHET CỦA LÀO THIẾT LẬP QUAN HỆ HỮU NGHỊ HỢP TÁC