Việt kiều Lào tổ chức Vu lan báo hiếu, cầu quốc thái dân an