VIỆT KIỀU LÀO TỔ CHỨC VU LAN BÁO HIẾU, CẦU QUỐC THÁI DÂN AN