14 NGƯỜI VIỆT BỊ THƯƠNG TRONG VỤ LẬT XE KHÁCH Ở LÀO ĐÃ VỀ NƯỚC