Đông y: Đặc trưng chữa bệnh từ nền y học cổ truyền xưa