Có thể kết hợp Đông y và Tây y trong khám chữa bệnh không?