CHÁNH NIỆM VỀ PHẬT PHÁP VÀ GIÁO DỤC CỦA SƯ THẦY NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ĐẠI HỌC YALE VÀ HARVARD MỸ