Chánh niệm về Phật pháp và giáo dục của sư thầy nhận được học bổng toàn phần đại học Yale và Harvard Mỹ