Chuyển giao kỹ thuật, đào tạo miễn phí và hỗ trợ dịch vụ y tế cho nước bạn Lào