Lễ động thổ Dự án Đài phát thanh phát hình khu vực Tỉnh Savanakhet.