Tọa đàm khoa học với Trường Chính trị – Hành chính tỉnh Savanakhet CHDCND Lào