Quảng Trị và các tỉnh Savannakhet, Salavan, Khammouane (Lào) hợp tác đào tạo giáo dục