Quảng Trị và các tỉnh Savannakhet, Salavan, Khammuoane (Lào) hợp tác đào tạo giáo dục