QUẢNG TRỊ KÝ VĂN BẢN HỢP TÁC BẢO VỆ ĐƯỜNG BIÊN GIỚI VỚI 2 TỈNH CỦA LÀO