Nhịp cầu nối yêu thương với kiều bào tại Savanakhet