NGƯỜI VIỆT NAM Ở SAVANAKHET, LÀO GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC