LUẬT ĐỊNH CƯ ÚC MỚI LÀ CÁNH CỬA MỞ RA HAY THẮT CHẶT VỚI NGƯỜI VIỆT?