HỖ TRỢ 100% CHI PHÍ GIAN HÀNG CHO DN THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TẠI LÀO