Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng cho DN tham gia Hội chợ triển lãm tại Lào