Công ty Điện lực Quảng Trị: Cấp điện cho 2 tỉnh Savanakhet và Salavan của Lào