Tiềm năng đầu tư vào 3 tỉnh Trung Lào: Savanakhet, Khammoun và Bolykhamsay.