Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 55 năm mở đường Tây Trường Sơn tại tỉnh Savanakhet