Khai mạc Triển lãm “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” trên đất Lào