Chạy thử mô hình ‘một cửa, một lần dừng’ tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Den Savan