Kinh nghiệm chuẩn bị cho chuyến du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trung Quốc