KH Shield và sự phát triển của vật liệu chống cháy xanh